Home > Over RAD > Voorlichting Afvalstoffenheffing

Voorlichting Afvalstoffenheffing

 

Aanslagen Afvalstoffenheffing

Jaarlijks in het eerste kwartaal ontvangen de inwoners van de Hoeksche Waard de gemeentelijke belastingaanslagen waaronder de aanslag afvalstoffenheffing van de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard. Deze aanslagen worden verstuurd door het SVHW. Het SVHW is het centrale belastingkantoor voor een groot aantal gemeenten, waterschap Hollandse Delta en RAD Hoeksche Waard.

 

Het SVHW verstuurt 1 aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen, Waterschap Hollandse Delta en voor de RAD Hoeksche Waard.

Het bedrag voor de Afvalstoffenheffing bestaat uit het basistarief van het huidige jaar en de afrekening van het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar.

 

Wat doet de RAD met de opbrengst van de Afvalstoffenheffing?

Met de inkomsten uit de Afvalstoffenheffing betaalt de RAD de kosten voor de inzameling, verwerking, personeel en de overige kosten. Daarnaast ontvangt de RAD inkomsten uit de verkoop van grondstoffen. De afgelopen jaren heeft de RAD door lagere verwerkingstarieven en een hogere efficiëntie een dalende trend van de Afvalstoffenheffing voort kunnen zetten.

 

In 2016 is het tariefsysteem Goed Scheiden Loont ingevoerd, waarbij huishoudens betalen voor het aanbieden van restafval. Het doel van dit systeem is om de afvalscheiding meer te stimuleren, zodat een grotere hoeveelheid grondstoffen hergebruikt kan worden. Met dit systeem bereiken we niet alleen een grotere milieuwinst, maar blijft ook de Afvalstoffenheffing voor de inwoners van de Hoeksche Waard onder het landelijk gemiddelde.

 

Restafvalteller

De RAD heeft in samenwerking met SVHW de restafvalteller ontwikkeld.

Deze restafvalteller geeft u inzicht in het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden, waarmee en wanneer u dit heeft gedaan en laat u zien welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

Klik op onderstaande link voor de site van het SVHW en log in met behulp van uw DigiD-code.

www.svhw.nl

 

Vragen over de aanslag

Voor al uw vragen over de aanslag kunt u terecht op de website www.svhw.nl

De website geeft niet alleen concreet antwoord op uw vragen, maar biedt ook de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar als de aanslag niet goed is opgelegd. Tevens biedt de website onder andere de mogelijkheid voor het aanvragen van automatische incasso, kwijtschelding en het stellen van algemene vragen. Mocht de website onvoldoende antwoord op uw vraag geven, dan kunt u SVHW telefonisch bereiken onder het nummer 0800-0200873.

 

Automatische Incasso

De aanslag afvalstoffenheffing moet in principe binnen drie maanden worden betaald. U kunt SVHW ook machtigen de aanslag automatisch te incasseren. De automatische incasso biedt als voordeel dat de betaling van de totale aanslag wordt gespreid over 10 maandelijkse termijnen. De machtiging tot automatische incasso blijft van kracht totdat deze wordt ingetrokken en geldt voor alle gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, die SVHW voor de gemeenten in de Hoeksche Waard, de RAD en waterschap Hollandse Delta int.

 

Kwijtschelding

Mensen met een minimuminkomen, zonder vermogen, hebben in veel gevallen recht op kwijtschelding van belastingen. Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering bijvoorbeeld op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de AOW en hebt u geen andere inkomsten, dan komt u al snel in aanmerking voor kwijtschelding. Voor mensen, die vorig jaar kwijtschelding hebben gekregen, heeft SVHW via bestandsvergelijking hun mogelijke recht op kwijtschelding geautomatiseerd vastgesteld. Indien u geen geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen en u wenst voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kunt u uiteraard altijd kwijtschelding aanvragen. Dit kan door het strookje, dat afgedrukt is in de informatiefolder, in te vullen en terug te sturen naar SVHW. U krijgt vervolgens een aanvraagformulier kwijtschelding thuisgestuurd, dat u volledig ingevuld, inclusief de gevraagde bijlagen, dient terug te sturen. U kunt een aanvraagformulier kwijtschelding ook downloaden vanaf de website www.svhw.nl (kijk onder "over SVHW" en klik op formulieren). Uiteraard kunt u ook telefonisch via 0800-0200873 verzoeken om toezending van een aanvraagformulier.

 

Bezwaar

Als u vindt dat de aanslag fout of onterecht is opgelegd kunt u bezwaar maken. Een bezwaar moet binnen zes weken (uiterlijk 11 april) zijn ingediend. Het indienen van bezwaar kan via de website of schriftelijk bij de directeur van SVHW (Postbus 7059, 3286 ZH te Klaaswaal).

 

Informatie

Bij de aanslagbiljetten is een informatiefolder gevoegd. Deze folders geven een nadere toelichting op de belastingen. Meer informatie staat vermeld op de website van het SVHW (www.svhw.nl).